Türkiye’de Sanayide Akıllı Üretim Devrimi

oz1


Özalp Erkey TKSD Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Türkiye’deki Akıllı Üretim devri ile ilgili çalışmalarda önce Dünya’daki durumun incelenmesinde fayda vardır.
Avrupa Birliği sanayi politikası 2000 yılından itibaren, AB ekonomisinin canlandırılması için yeniden sanayileşme çabasına girmiştir.
Buradaki hedef sanayinin 2020 yılında GSYH’ya olan katkısının %20’ye ulaşması hedefidir.
Bu hedefe erişmek için de,
-Şirketler arası değer ağları geliştirilmesi
-Gerek ürün, gerek ilgili ürünlerin değeri için digital mühendislik geliştirilmesi
-Yeni üretim sistemlerinin geliştirilmesi, uygulaması ve dikey entegrasyon sağlanması gibi hedefler üzerinde çalışılmaktadır.
İlk çalışmalar Almanya-Fransa-İtalya arasındaki üçlü işbirliği kurulması ile başlamıştır.
Öncelikle mevzuat üzerinde çalışmalar yapılmış ve ‘Siber Güvenlik’ seviyesinin yükseltilmesi hedeflenmiştir.
Bundan sonraki mevzuat, ‘Veri Koruma’ regülasyon olmuştur.
Son mevzuatta AB çapında ticari sırların korunması ile ilgili kanunların uyumlu hale getirilmesi olmuştur.
AB’de 2020 projesi olarak ‘İnovasyon Birliği’ kurulmasına karar verilmiş ve hedefler saptanmıştır.
1-GSYH’nın %3’ünün Ar-Ge harcamalarına ayrılması
2-Eğitim ve öğretim sistemlerinin modernize edilmesi
3-Avrupa Araştırma Alanı alt yapısı oluşturulması
4-Vergi bariyerlerinin kaldırılması
5-Yenilikte şirket faaliyetlerinin kolaylaştırılması
6-Teknoloji transferinin teşvik edilmesi
7-Fonların ağırlıklı olarak inovasyon teşviki için kullanılması
8-Ulusal inovasyon sistemlerinin sosyal inovasyonu itmesi
9-İnovasyon için ortaklıklar kurulması
-Patent sisteminde Türkiye dahil 38 ülke için tek bir patent belgesi ile koruma sağlanması
Öncelikle Almanya ‘hıghtech strategy’ çalışmalarını 2020’ye bırakmış olup, ilk hedef olarak :
-İklim/Enerji
-Sağlık/Beslenme
-Güvenlik
-İletişim
Ele almış olup aksiyon planındaki ‘Gelecek Projesi’ sanayi 4.0 olarak ele alınmıştır.
İngiltere’de ise inovasyonda en çok başvuru ‘İlaç-Hassas Organik Kimya-Medikal Teknoloji-Bilgisayar Teknolojisi-İnşaat Mühendisliği’ alanlarında olmuştur.
Çin’e bakılırsa, Çin tüm ithalat sektörünü modernize etmeyi hedeflemektedir ve sanayi 4.0’ın bu gayreti destekleyeceği komendine varılmıştır.
ABD ise inovasyon programında 4 ana hedefi ele almıştır.
-Rekabetçiliğin yükseltilmesi
-İnovatif teknolojilerin ölçülebilir, maliyet-etkin, yüksek performanslı kapasiteye erişilmesi
-İleri imalat işgücü gelişiminin hızlandırılması
Bütün bu ülkelerin hedeflerinin yanında Türkiye’nin önerilen hedefleri şunlardır:
-Makineler arası sözleşmeler
-Siber güvenlik
-Veri gizliliği
-Ürün güvenliği
-Fikri mülkiyet
-İş hukuku (iş sağlığı ve güvenliği, iş güvenliği ve yetenek gelişimi)
Bu hedeflere kolayca erişebilmek için ise;
1-Patent alt yapısının sanayi 4.0 için gerekli hizmetleri verecek şekilde yapılandırılması
2-Potansiyel yüksek olduğu halde patent sayılarının azlığının giderilmesi
3-Ar-Ge’ye ayrılan tutarın % 1’den % 3’e yükseltilmesi
4-Sanayi 4.0 alanındaki gelişmeler için bu stratejinin kurulması ve bunun için de:
a-Öncelikli teknoloji alanlarına karar verilmesi
b-Uzman kuruluşlarla işbirliği yapılması
c-Faaliyet stratejisi araştırması ve analizi yapılması
d-Türk Patent ve Marka Kurumu veri tabanının güncellenmesi
e-Halen geliştirilmiş proje ve yeniliklerin patent ile koruma altına alınması
f-Arge’ye ayrılan tutarın ilk aşamada %2’ye çıkarılmasının planlanması
g-Üniversitelerdeki buluşların devri ve lisanslamasının düzenlenmesi
h-Teknoloji transfer ofislerinin üniversite tarafından desteği ve kendi kararlarını kendi verebiliyor olması
i-Üniversitelerde öncelikli alanlarda güdümlü araştırma projelerinin arttırılması.
Bütün yukarıda belirtilen hususlar dünyada önemle ele alındığı için Türkiye’de de 2020 yılına kadar Hükümet karar alarak ele almalı ve planlamasını, STK ve ilgili bakanlıklarla birlikte hazırlamalıdır.