Kimya sektöründe yeni yükümlülükler için 23 Aralık 2017’ye geri sayım devam ediyor


KKDİK Yönetmeliği kimya sektörünü hazırlıksız yakaladı. Sektör temsilcileri bu sürecin devlet desteği ile aşılması gerektiği düşüncesinde. AB mevzuatının Türkiye’ye adapte edilmesinin altyapı yetersizliği nedeniyle sorunlara yol açacağı, sektörde bilgi ve insan kaynağı ihtiyacı ortaya çıkacağı dile getirilen düşünceler arasında.

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik REACH’i uyumlaştıran KKDİK Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih olan 23 Haziran 2017’den 6 ay sonrası itibariyle 23 Aralık 2017’de yürürlüğe girecek.
Türkiye pazarındaki ürünler için bir dizi yükümlülükler getiren yönetmeliğin sanayiciler açısından getirdiği yükümlülüklerin en önemlieri şöyle:
Kayıt: 31/12/2023 tarihinden önce yıllık miktarı 1 ton veya daha fazla kendi halinde veya karışım içinde imal edilen veya ithal edilen tüm maddelerin en geç 31/12/2023 tarihine kadar kayıt altına alınması gerekiyor. Kayıt işlemi, Türkiye pazarına sunulan kayda tabi hammaddeler için belirli bilgileri (test verileri v.s) içeren bir kayıt dosyasının Bakanlığa sunulması ile gerçekleştiriliyor. Tüm kayıt ettirecekler, 31/12/2020 tarihine kadar şu bilgileri içeren ön MBDF’yi Bakanlığın internet sayfasında yer alan Kimyasal Kayıt Sistemi aracılığıyla, maddenin kimliği ve tedarik zincirindeki rolünü iletmelidir. Sınıflandırma-
Envanterine bildirim yapmış olan firmalar, bu bilgileri ön-MBDF giriş ekranına taşıyabilecekler.
Kayıt süreci, 31 Aralık 2020’ye kadar sürecek ön-MBDF döneminin ardından başlayacak ve tonaj ne olursa olsun 31 Aralık 2023’te tamamlanacak.
Eşyalarla ilgili yükümlülükler: Eşya içindeki hammaddeler için AB REACH Tüzüğü’ndeki gibi bazı hammaddeler için bildirim, salınımı tasarlanan hammaddeler için de yine 1 ton/yıl üzerinde kayıt yükümlülüğü olacak. Ayrıca eşya tedarikçileri, belirli maddeleri eşya içinde kullanmaları durumunda bu maddelere ilişkin bilgileri tedarik zincirinde iletmekle yükümlü olacaklar.
Kısıtlamalar: Halihazırda yürürlükte olan 6/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zararlı Madde ve Karışımların
Kısıtlanması ve Yasaklanması Hakkında Yönetmelik, bazı REACH kısıtlamalarını iç mevzuata da aktarmıştı.
KKDİK Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesiyle kısıtlamalar listesi 66 satıra çıkıyor. Bazı satırlar (girdiler), belirlenen geçiş süreleri sonunda yürürlüğe girerken özel tarih belirlenmeyenler
Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmaya başlanacak. Kısıtlamalar,
bazı kimyasal maddelerin pazarda kullanılması ve/veya pazara sürülmesini kısıtlıyor veya tamamıyla yasaklıyor.
İzin uygulaması: Belirli kriterleri taşıyan zararlı maddeler Yönetmeliğin Ek -14’üne alındığı takdirde izne tabi olacak. Ek-14’e eklenmeye aday maddeler
REACH Tüzüğüne uyum gözetilerek Bakanlıkça belirlenecek ve web sitesinde yayımlanacak. Ek-14’deki maddeler, imalatçı, ithalatçı ya da alt-kullanıcılar tarafından belirtilen süre içinde izin alınmazsa piyasaya arz edilemeyecek veya kullanılamayacak.
Kimyasal Güvenlik Uzmanı: REACH’ten farklı olarak KKDİK gereği, kimyasal güvenlik raporunda Ek-18’de nitelikleri belirtilen Kimyasal Güvenlik uzmanının imzası olması gerekiyor. Bu uygulamanın Avrupa’daki REACH uygulamasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle getirildiği belirtiliyor.
Kısıtlamalar:
* Bakanlığın internet sayfasında her yıl yayımlanan, döner sermaye işletmesinde uygulanacak birim fiyat listesinde belirtilecek.
* KKDİK Yönetmeliği kapsamında KOBİ’lerin tonaj bandı ve ölçeğine göre değişen ayrı ve ortak kayıtlar için ÇŞB’ye ödeyeceği ücretlerde indirim yapılacak.
Diğer maliyetler:
Aynı maddeyi kaydedecek firmaların ortak kayıt surasında sunacakları bilgiler (test çalışmaları v.b) için kendi aralarında anlaşmalar yoluyla belirleyecekleri paylaşım esaslarına göre de bir kayıt maliyetleri olacaktır. Bu maliyet, MBDF içinde belirlenecek olup Bakanlığa başvuru maliyetinden bağımsız bir giderdir..
Kayıt görüşmelerinde firma bilgilerini gizli tutmak isteyen firmalar için Üçüncü Taraflara ya da danışmanlık firmalarına ödemeleri muhtemel ücretler ile Türkiye’de tüzel kişiliği bulunmayan firmalar
için Tek Temsilci ücretleri de kayıt giderleri arasında hesaba katılabilir